Національно-патріотичне виховання майбутніх педагогів у період державотворення

  • Г. Ф. Пономарьова
Ключові слова: національно-патріотичне виховання, домінанта виховання, національна самосвідомість, проектування, структурно-функціональна модель системи виховної роботи

Анотація

У статті визначено основні напрями виховання майбутніх педагогів. Обґрунтовано одну із ключових домінант виховання, якою ми вважаємо формування національної самосвідомості як інтегрованої якості особистості. У контексті характеристики сучасного студентства називаються його особливості та умови ефективності виховного процесу у вищому навчальному закладі. На підставі аналізу якості сучасного виховання вказано на критерії його оцінювання. Результатом глибокого аналізу педагогічної теорії і досвіду національно-патріотичного виховання молоді стали запропоновані форми, методи, засоби та визначені підходи до побудови структурно-функціональної моделі варіативної системи виховної роботи у вищих педагогічних навчальних закладах, проектування якої є джерелом інноваційних змін виховного простору, зокрема щодо основних детермінант педагогічного забезпечення виховання студентської молоді.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Безпалько О. В. Формування готовності студентів педвузу до проектування організаційних форм виховної діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. В. Безпалько. – Київ, 1998. – 190 с.

Бех І. Д. Пріоритети виховання сучасної вузівської молоді / І. Д. Бех // Виховна робота у вищому навчальному закладі: симбіоз нового і традиційного : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. / АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, МОН України, Кам'янець-Подільский держ. пед. ун-т. – Кам'янець-Подільськ : Кам'янець-Подільский держ. пед. ун-т, 2001. – С. 14–20.

Взятышев В. Ф. Методология проектирования в инновационном образовании / В. Ф. Взятышев // Инновационное образование и инженерное творчество. – М., 1995. – С. 65–68.

Джонс Дж. К. Методы проектирования / Дж. К. Джонс ; пер. с англ.
Т. П. Бурмистровой, И. В. Фриденберга ; под ред. В. Ф. Венды, В. М. Мунипова. – 2-е изд., доп. – М. : Мир, 1986. – 326 с.

Дитрих Я. Проектирование и конструирование: системный подход / Я. Дитрих ; пер. с польск. Л. В. Левицкого, Ю. А. Чванова. – М. : Мир, 1981. – 454 с.

Заир-Бек Е. С. Основы педагогического проектирования / Е. С. Заир-Бек. – СПб. : Просвещение, 1995. – 234 с.

Лігоцький А. О. Теоретичні основи проектування сучасних освітніх систем / А. О. Лігоцький ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. – Київ : Техніка, 1997. – 209 с.

Монахов В. М. Аксиоматический подход к проектированию педагогических технологий / В. М. Монахов // Педагогика. – 1997. – № 6. – С. 26–31.

Роганова М. В. Теоретико-методологічні засади виховання духовної культури студентської молоді / М. В. Роганова // Вісник Черкаського університету / Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 81. – С. 124–128.

Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Сов. энциклопедия, 1984. – 1600 с.

Хилл П. Наука и искусство проектирования: методы проектирования, научное обоснование решений / П. Хилл ; пер. с англ. Е. Г. Коваленко. – М. : Мир, 1973. – 263 с.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Пономарьова, Г. (2017). Національно-патріотичне виховання майбутніх педагогів у період державотворення. Наукові записки кафедри педагогіки, (40), 123-133. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9288
Номер
Розділ
Статті