Теоретичні основи професійної орієнтації школярівна військову службу за контрактом у системі військово-патріотичного виховання

  • В. М. Дем’янишин
  • С. О. Пивоваров
Ключові слова: професійна орієнтація, військова служба за контрактом, військовопатріотичне виховання, предмет “Захист Вітчизни”

Анотація

У статі розглянуто теоретичні основи професійної орієнтації школярів на військову службу за контрактом у системі військово-патріотичного виховання. Основна ідея проведеного дослідження – навчання предмету “Захист Вітчизни” офіцерами військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення. Наукова новизна одержаного результату полягає у визначені поняття “професійна орієнтація школярів на військову службу за контрактом у системі військово-патріотичного виховання”.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бех І. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І. Бех, К. Чорна // Гірська школа Українських Карпат. – 2015. – № 12–13. – С. 26–37.

Борисов В. В. Освітнє середовище як чинник формування культурних ідентичностей молоді / В. В. Борисов, Я. В. Бобилева // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Сер. : Педагогічні та історичні науки. – 2014. – Вип. 119. – С. 5–10.

Гончаренко О. С. Формування у старшокласників позитивного ставлення до служби в Збройних Силах України в процесі позакласної роботи з фізичної культури: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / О. С. Гончаренко ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2011. – 20 с.

Дроговоз В. А. Патріотично-військове виховання студентської молоді в освітньовиховному просторі університету: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / В. А. Дроговоз ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2010. – 20 с.

Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 3 / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – Київ видавничий центр "Академія", 2002. – 952 с.

Медвідь М. М. Методологія формування і розвитку людських ресурсів для використання у службово-бойовій діяльності: автореф. дис. ... докт. екон. наук : 08.00.07 / М. М. Медвідь ; Харківський нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Х., 2015. – 40 с.

Медвідь М. М. Регулювання зайнятості у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення шляхом залучення жінок до військової служби / М. М. Медвідь, В. М. Дем’янишин // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. – К. : КНЕУ, 2014. – Вип. 2 (8). – С. 129–135.

Медвідь М. М. Шляхи удосконалення військово-патріотичного виховання молоді навчальних закладів і її професійної орієнтації на військову службу за контрактом / М. М. Медвідь, В. М. Дем’янишин // Теорія та методика навчання та виховання. – 2012. – Вип. 32. – С. 97–107.

Моісєєв В. В. Сутність поняття "військово-патріотичне виховання" / В. В. Моісєєв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. – 2016. – Вип. 239. – С. 185–189.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua (дата звернення : 23.10.16). – Назва з екрана.

Про військовий обов’язок і військову службу [Електронний ресурс] : Закон України від 25.03.1992 р. № 2232-XII : за станом на 23 жовт. 2016 р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 (дата звернення : 23.10.16). – Назва з екрана.

Про оборону України [Електронний ресурс] : Закон України від 06.12.1991 р. № 1932ХІІ : за станом на 10 черв. 2014 р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-12 (дата звернення : 16.10.16). – Назва з екрана.

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки Указ Президента України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580/2015 (дата звернення : 16.10.16). – Назва з екрана.

Формирование у граждан готовности к военной службе и к выполнению служебнобоевых задач в условиях глобализации / М. М. Медвидь, В. М. Демянишин, E. С. Яковенко, Я. В. Павлов [Влада і суспільство (історія, теорія, практика)]. – 2014. – № 2 (30). – С. 48–60.

Modeling of decision-making process in pre-deployment training of military and police peacekeeping personnel / M. M. Medvid, Ya. V. Pavlov, L. K. Strilets, V. M. Demianyshyn, S. O. Pyvovarov // Честь і закон. – 2016. – № 2. – С. 34–42.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Дем’янишин, В., & Пивоваров, С. (2017). Теоретичні основи професійної орієнтації школярівна військову службу за контрактом у системі військово-патріотичного виховання. Наукові записки кафедри педагогіки, (40), 53-62. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9278
Номер
Розділ
Статті