Підготовка майбутніх філологів в системі вищої професійної освіти на основі компетентнісного підходу

  • Т. В. Вигранка
Ключові слова: компетентність, мовленнєва компетенція, мовна підготовка фахівця, професійна діяльність викладача

Анотація

У статті розглянуто зміст та особливості компетентнісного підходу до педагогічної підготовки майбутніх фахівців-словесників. Визначено складові компоненти компетентностей філологів – лінгвістичної, мовної, мовленнєвої, комунікативної. Проведено аналіз мовленнєвих та комунікативних особливостей фахівців мовних спеціальностей. Вказано на необхідність організації їхньої мовленнєвої діяльності виходячи з чіткого уявлення про складові даної діяльності та її характерні особливості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Беляев Б.В. Психологические основы усвоения лексики иностранного языка: пособ. для препод. и студентов / Б.В. Беляев. – М.: Просвещение, 1964. – 136 с.

Білоус Н. М. Формування мовленнєвої компетенції в студентів філологів у процесі вивчення методики викладання української літератури. – Методичний пошук: Викладацькостудентські наукові роботи з питань методики викладання мови і літератури. – Житомир: Вид-во: ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – Випуск дванадцятий. Частина І. – С. 45-51.

Василевич А.П. Проблемы измерения языковой компетенции / А.П. Василевич // Лингвистические основы преподавания языка. – М.: Наука, 1983. – С. 113-137.

Деркач А.А. Психология развития профессионала [текст] / А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова. – М.: РАГС, 2000. – 125 с.

Дика Наталія Михайлівна (2012) Мовленнєва підготовка студентів-філологів у структурі системи вищої педагогічної освіти Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). - С. 376-383.

Зязюн І.А. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос. – К.: Вища шк., 1997. – 349 с.

Изаренков Д.И. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-нефилологов / Д.И. Изаренков // Рус. яз. за рубежом. – 1990. – № 4. – С. 54-60.

Касярум К.В. Формування комунікативної компетенції магістрантів педагогічних спеціальностей у процесі фахової підготовки / дисертація на здобуття наук. ст. к. пед. н. / Черкаси, 2011. – 282 с.

Марасанов Г. И. Социальная компетентность: психологические условия развития в юношеском возрасте [текст] / Г.И. Марасанов, Н.А. Рототаева. – М.: Когито-Центр, 2003. – 171 с.

Садовничий А.А. Образование как фактор национальной безопасности / Садовничий А. А. // Вести Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и политология. – 1996. – №1. – С. 3 – 10.

Чепелєва Н.В. Становлення професійної компетентності в системі вузівської підготовки практичних психологів / Н.В. Чепелєва // Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: матеріали методологічного семінару АПН України, 12 листопада 1998 р. – К.: Гнозис, 1998 – 605 с.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Вигранка, Т. (2017). Підготовка майбутніх філологів в системі вищої професійної освіти на основі компетентнісного підходу. Наукові записки кафедри педагогіки, (40), 41-46. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9276
Номер
Розділ
Статті