[1]
Y. Tolstoluzkyi, A. Berdnikov, V. Budko, E. Tolstoluzhskaya, and O. Moroz, “Development and verification of SCS network planning model”, МІА, vol. 51, pp. 81-86, Oct. 2021.