1. Tolstoluzkyi Y., Berdnikov A., Budko V., Tolstoluzhskaya E., Moroz O. Development and verification of SCS network planning model // Bulletin of V.N. Karazin Kharkiv National University, series «Mathematical modeling. Information technology. Automated control systems». 2021. (51). C. 81-86.