TOLSTOLUZKYI, Y.; BERDNIKOV, A.; BUDKO, V.; TOLSTOLUZHSKAYA, E.; MOROZ, O. Development and verification of SCS network planning model. Bulletin of V.N. Karazin Kharkiv National University, series «Mathematical modeling. Information technology. Automated control systems», v. 51, p. 81-86, 25 Oct. 2021.