Tolstoluzkyi, Y., Berdnikov, A., Budko, V., Tolstoluzhskaya, E., & Moroz, O. (2021). Development and verification of SCS network planning model. Bulletin of V.N. Karazin Kharkiv National University, Series «Mathematical Modeling. Information Technology. Automated Control Systems», 51, 81-86. https://doi.org/10.26565/2304-6201-2021-51-09