(1)
Tolstoluzkyi, Y.; Berdnikov, A.; Budko, V.; Tolstoluzhskaya, E.; Moroz, O. Development and Verification of SCS Network Planning Model. МІА 2021, 51, 81-86.