(1)
Malakhova, M.; Zhivaga, V.; Shevchenko, D. Air Monitoring System Based on IoT. МІА 2021, 49, 49-57.