[1]
O. Klimova, L. Drozdova, O. Lavinska, and O. Kudrevych, “Polymorphism of clinical phenotypes and heterogeneity of autoimmune targets of myasthenia gravis”, J. V. N. Karazin Khark. Nat. Univ., Ser. Med., no. 39, pp. 49-59, Sep. 2020.