1. Chernuskyi V.H., Popov M.M., Letiaho H.V., Hovalenkova O.L., Kashina-Yarmak V.L., Yevdokymova T.V., Gurova O.A. CHANGE OF NON-SPECIFIC FACTORS OF IMMUNITY UNDER INFLUENCE OF INTERFERON INDUCTOR (CYCLOFERON) IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN // The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Medicine". 2017. № 33. C. 6-10.