1. Klimova O., Drozdova L., Lavinska O., Kudrevych O. Polymorphism of clinical phenotypes and heterogeneity of autoimmune targets of myasthenia gravis // The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Medicine". 2020. № 39. C. 49-59.