Klimova, O., Drozdova, L., Lavinska, O., & Kudrevych, O. (2020). Polymorphism of clinical phenotypes and heterogeneity of autoimmune targets of myasthenia gravis. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Medicine", (39), 49-59. https://doi.org/10.26565/2313-6693-2020-39-05