(1)
Klimova, O.; Drozdova, L.; Lavinska, O.; Kudrevych, O. Polymorphism of Clinical Phenotypes and Heterogeneity of Autoimmune Targets of Myasthenia Gravis. J. V. N. Karazin Khark. Nat. Univ., Ser. Med. 2020, 49-59.