ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСОБИ ОТРИМАННЯ ТА ФІКСАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ

Ключові слова: процес, механізм, докази, доказування, інформація, слідчий, прокурор, суддя, учасник досудового розслідування, слідчі (розшукові) дії

Анотація

стаття розглядає елементи загальних та спеціальних теорій кримінального процесу. Центральне місто у системі кримінального процесу є теорія доказів та доказування під час отримання, фіксації інформації. Розглянуто дві основні концепції фіксації інформації. Перша передбачає отримання інформації від оперативних підрозділів сторони обвинувачення. Друга – є отримання інформації від учасників кримінального провадження. інформаційного забезпечення доказування. Розглядаються положення допустимості та недопустимості доказів у кримінальному процесі.  Запропоновано теоретичні аспекти та практичне вирішення даних питань.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

О. П. Корецький, Державне бюро розслідування

начальник відділу

Державного бюро розслідування

Посилання

Альперт С. А. Кримінально-процесуальні функції : поняття, система, суб’єкти / С. А. Альперт//. – Х. : Основа, 1995. – 120 с.
Анциферов К. Д. Обвинительное начало и английский процесс / К. Д. Анциферов // Юридический вестник. – М., 1879. – С. 432.
Белкин Р. С. Криминалистика. Общетеоретические проблемы / Р. С. Белкин, А. И. Винберг//. – М. : Юрид. лит., 1973. – 260 с.
Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. — М.: Норма, 2005. — 528 с.
Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах / Л. Е. Владимиров. - Тула : Автограф, 2000. - 235 с.
Вапнярчук В.В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування / В.В. Вапнярчук – Юрайт, 2017, - 408с.
Галаган В. І. Кримінальний процес України : навч. посіб. / Басиста І. В., Галаган В. І., Удовенко Ж. В. – К. : Центр учбової л-ри, 2010. – 352 с.
Горский Г. Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе / Г.Ф.Горский, Л.Д.Кокарев, П.С.Элькинд. - Воронеж : 1978. - 230 с.
Гродзинский М. М. Государственный обвинитель в советском суде / М. М. Гродзинский. - Москва : Госюриздат, 1954. - 234 с.
Грошевой Ю. М. Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України / Ю. М. Грошевой, Т. М. Мірошниченко. - Х: Основа, 2002. - 110 с.
Гмирко В. П. Доказування у кримінальному процесі: діяльнісна парадигма. Теоретичний аналіз. Проблематизація. СТД – репрезентація / В. П. Гмирко. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2010. – 314 с.
Жогин Н. В. Теория доказательств в советском уголовном процессе / Н. В. Жогин, В. Г. Танасевич, Г. М. Миньковский и др. ; под. ред. Н. В. Жогина. - Москва : Юрид. лит., 1973. – 736 с.
Капліна О.В. Кримінальний процес України: підручник / О.В. Капліна, Ю.М. Грошевой, О.В. Шило. – Х. Юрид. університет. 2013. – 820с.
Карпович В.Н. Системность теоретического знания. Логический аспект. — Новосибирск, 1984. С. 114.
Керимов Д.А. Методология права. — М., 2000. С. 310. 13
Коновалова В. Е. Тактика допроса при расследовании преступлений / В. Е. Коновалова, А. М. Сербулов. - Киев : КВШ МВД СССР, 1978. - 110 с.
Кузнецов Н. П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела / Н. П. Кузнецов. - Воронеж : ВГУ, 1983. - 164 с.
Ларин А. М. Доказывание на предварительном расследовании в советском уголовном процессе / А. М. Ларин. – М.: Юрид. лит., 1961. - 220 с.
Лобойко Л.М. Методи кримінального процесуального права / Л.В. Лобойко/ монографія. Д: Днепр. держ. ун- т внутр. справ. 2006. 352с.
Лук’янчиков Є. Д. Метологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів / Є. Д. Лук’янчиков. - Київ, 2005. - 359 с.
Михеєнко М. М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні : Вибрані твори / М.М. Михеєнко. – К. : Юрінком Інтер, 1999. - 240с.
Прохоров М.М. В поисках нового мировоззрения: монография — Н. Новгород, 1992. С. 118.
Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. — М., 2002. С. 24—26.
Познышев С.В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. М., 1913. С. 182.
Полянский Н. Н. Проблемы судебного права / Н. Н. Полянский, М. С. Строгович, В. М. Савицкий, А. А. Сельников. – Москва.: Юрид. лит., 1983. - 291 с.
Селина Е.В. Допустимость доказательств и судейское усмотрение в уголовном процессе // Государство и право. 2009. № 8. С. 31—38.
Стахівський С. М. Слідчі дії як основні засоби збирання доказів / С. М. Стахівський. - Київ : Атака, 2009. - 64 с.
Старатонов В. М. Криміналістична теорія пізнавальної діяльності / В. М. Стратонов. - Херсон : Вид-во Херсонського державного університету. 2009. - 440 с.
Тертишник В. М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі / В. М. Тертишник. - Дніпро : Юрид. академія МВС України. 2002. - 429с.
Удалова Л. Д. Чинність кримінального процесуального закону / Л. Д. Удалова, С. І. Щериця. - Київ : КНТ, 2014. - 143 с.
Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : учебник / И. Я. Фойницкий. - Санкт-Петербург : Наука, 1996. - Т. 1. - 586 с.
Чельцов М. А. Советский уголовный процесс : учебник / М. А. Чельцов. - Москва : Госюриздат, 1951. - 300 с.
Шепітько В. Ю. Криміналістика : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / за ред. В. Ю. Шепітька. – [2-ге вид.]. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 728 с.
Опубліковано
2019-12-26
Цитовано
Як цитувати
Корецький, О. П. (2019). ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЗАСОБИ ОТРИМАННЯ ТА ФІКСАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (25), 199-202. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/16278
Номер
Розділ
Трибуна молодих учених