Дослідження в галузі джерелознавства, архівознавства та спеціальних історичних дисциплін на історичному факультеті

  • В. Ю. Іващенко
  • О. І. Красько
Ключові слова: джерелознавство, архівознавство, спеціальні історичні дис- ципліни, Харківський університет, кафедра історіографії, джерелознавства та археології.

Анотація

У статтірозглядається розвиток джерелознавства, архівознавства та спеціальних історичних дисциплін на історичному факультетіХарківського університету за період з 1990 р. по 2014 р., зокрема, було проаналізовано навчальнідисципліни джерелознавчого спрямування та відповіднінауковіпраці розглянуто динаміку публікацій та тематику джерелознавчих праць, внесок різних кафедр, типи видань, авторський склад та ін. З’ясовано, що осередком джерелознавчих досліджень єкафедра історіографії джерелознавства та археології, яка публікуєдвітретини відповідноїнауковоїпродукції

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Архівознавство та археологія: Програми спецкурсів та методичні рекомендації / Укладачі: О. Г. Павлова, О. Є. Шабельська; наук. ред С. І. Посохов. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. – 124 с.
2. Бібліографія праць вчених кафедри нової та новітньої історії (1990–2013 рр.) // Поточний архів кафедри.
3. Бібліографія праць вчених кафедри історії України (2008 – 2013 рр.) // Поточний архів кафедри.
4. Гніздило О. С., Зайцев Б. П. Відзначення в Харкові професійного свята працівників архівних установ / О. С. Гніздило, Б. П. Зайцев // Вісник Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2004. – Серія: Історія. – Вип. 36. – № 633. – С. 53 – 59.
5. Зайцев Б. П., Павлова О. Г. Викладання архівознавства на кафедрі історіографії, джерелознавства та археології (1994 – 2006 рр.) / Б. П. Зайцев, О. Г. Павлова // Методичний вісник історичного факультету. – 2006. – № 5. – С. 183 – 190.
6. Звіти про науково-дослідну роботу кафедри історії Росії за період 1999 – 2014 рр. // Поточний архів кафедри.
7. Історики Харківського університету: біобібліограф. Довідник (1905 – 2013 рр.) / уклад. О. М. Богдашина, В. І. Бутенко, С. Р. Марченко та ін.; відп. Ред. С. І. Посохов. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 284 с.
8. Каплин А. Д., Куделко С. М., Шерман И. Л. Историографические и источниковедческие исследования в Харьковском университете / А. Д. Каплин,
С. М. Куделко, И. Л. Шерман // Вестник Харьковского университета. – 1991. – Серия История. – Вып. 24. – № 357. – С. 131 – 136.
9. Кафедра истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета 30 лет / Авторы-сост. В. И. Кадеев, С. Б. Сорочан; Отв. ред. С. Б. Сорочан. — Харьков: НТМТ, 2008. — 160 с.
10. Кафедре историографии, источниковедения и археологии Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина – 35 лет: библиограф. указа- тель / Сост. Б. П. Зайцев, С. М. Куделко, С. И. Посохов, В. Д. Прокопова; науч. ред В. К. Михеев. – Х.: Бизнес Информ, 1999. – 104 с.
11. Кафедрі історіографії, джерелознавства та археології – 40 років: Довідкове видання / Укладачі: Б. П. Зайцев, О. Є. Шабельська. – Х., 2004. – 72 с.12. Павлова О. Г., Пікалов В. Г. Археографічна діяльність вчених історичного факультету Харківського університету у другій половині ХХ ст. / О. Г. Павлова,
В. Г. Пікалов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2012. – Серія: Історія. – Вип. 45. – № 1005. – С. 239 – 249.
13. Румянцева М. Ф. Источниковедение и историография в структуре исторической науке: опыт сравнительного анализа становления дисциплинарности / М. Ф. Румянцева //Харківський історіографічний збірник. – 2014. – Вип. 13. – С. 97 – 107.
14. Спеціальні історичні дисципліни: довідник: навч. посіб. / І. Н. Воцехівська, В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко. – К.: Либідь, 2008. – 520 с.
Опубліковано
2015-04-05
Як цитувати
Іващенко, В., & Красько, О. (2015). Дослідження в галузі джерелознавства, архівознавства та спеціальних історичних дисциплін на історичному факультеті. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1145), 134-144. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/1550