Технічні вимоги до тексту

У Віснику Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія» публікуються статті теоретичного і науково-дослідного характеру, присвячені актуальним питанням стародавньої та середньовічної історії, археології, етнографії, нової та новітньої історії, історіографії та джерелознавства.

До друку приймаються рукописи українською та англійською мовами. Матеріали на інших європейських мовах приймаються за рішенням редакційної колегії журналу. Статті на англійській мові мають пріоритетне право на публікацію у журналі.

До друку приймаються лише оригінальні матеріали. Автори несуть повну відповідальність за зміст публікації. Редакційна колегія журналу залишає за собою право коригувати подану до друку статтю. Автори мають можливість обговорити зміни з редакційною колегією журналу під час перегляду коректури.

Рукописи приймаються в електронному вигляді, надіслані на електронну адресу відповідального секретаря журналу.

 СТРУКТУРА РУКОПИСУ

Рукопис повинен бути оформлений у наступній послідовності:

 1. Ініціали та прізвище автора (авторів). Розміщуються по центру.
 2. Назва. Не більше двох рядків (200 знаків), без скорочень.
 3. Текст статті.
 4. Список літератури. Джерела та література подаються одним списком в алфавітній послідовності.
 5. Резюме. Українською, російською та англійською мовами (не менш 1.800 знаків кожне).
 6. Ключові слова. Українською, російською та англійською мовами. Ключові слова наводяться після резюме і повинні відображати хронологічні та географічні рамки дослідження, ключові події та терміни.
 7. Список скорочень.
 8. Список ілюстрацій.

Всі сторінки рукопису нумеруються. Номери проставляються в правому верхньому кутку сторінки 12 кеглем.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА (АВТОРІВ)

Надсилаються окремим файлом і оформляються українською, російською та англійською мовами в наступній послідовності:

 • прізвище ім’я по батькові;
 • науковий ступінь, вчене звання;
 • область наукових інтересів;
 • основне місце роботи і посада;
 • електронна адреса;
 • контактний мобільний телефон автора (авторів) публікації;
 • ORCID автора;
 • контактна інформація (офіційна робоча адреса, мобільний телефон);
 • дата відправлення статті.

ТЕКСТ

Рукописи оформлюються в редакторі Microsoft Word (doc, docx, rtf). Шрифт Times New Roman. 14 кегль. Інтервал 1,5. Розміри полів по 2 см кожне.

Розділ журналу

Кількість друкованих знаків, враховуючи пробіли

Статті

до 40 тис. знаків

Повідомлення

до 10 тис. знаків

Рецензії та огляди

до 10 тис. знаків

В обсяг публікації включаються всі складові статті (список літератури, список скорочень, резюме, підписи до ілюстрацій тощо). У разі перевищення обсягу публікації вона повертається автору на доопрацювання.

Специфічні шрифти. Якщо у рукописі є специфічні шрифти (для рідкісних мов) або слова, що містять букви з діакритичними знаками, до рукопису слід додати зразок, в якому ці слова чітко і правильно прописані.

Цифрові та літерні скорочення. Для позначення століть і тисячоліть використовуються виключно римські цифри (IV ст. н. е.; I тис. до н. е.).

Прийняті в збірнику скорочення:

 • рік = р.
 • роки = рр.
 • століття = ст.
 • тисячоліття = тис.
 • квадратні метри = кв. м (неприпустимо оформлення м2 або м2).

Початково-буквені скорочення мають загальноприйнятий вигляд – т.зв., і т.д., в т.ч. – і не виносяться в список скорочень.

ПРИМІТКИ

Розміщуються внизу сторінки і мають наскрізну нумерацію: 1, 2, 3, 4 і т.д. Посилання на літературу в них повинні бути оформлені так само, як і в основному тексті.

ПОСИЛАННЯ

Редколегія обрала Гарвардський стиль цитування та опису посилань, з урахуванням деяких особливостей видання. Передбачається використання посилань у тексті рукопису із зазначенням а) автора праці (без ініціалів), що цитується; б) рік публікації; в) сторінковий інтервал.

Прізвища авторів (а також редакторів) праць, що цитуються, написаних мовами латинських алфавітів, наводяться в оригіналі. Прізвища авторів публікацій, написаних з використанням кириличних алфавітів, наводяться за допомогою транслітерації (правила транслітерації див. наприкінці).

Приклади посилань:

 • (Bauman 1989, 159)
 • (Ivanov 1972, 536, рис. 2)
 • (Salvatori 1995, 67–68; Miks 2008, 54) 
 • два автори (Hvozdyev, Mykhaylov 1961, 374)
 • три автори (Kutsyy, Shvetsʹ, Melʹnyk 2013, 189)
 • чотири і більше авторів (Zaliznyy та ін. 1998)
 • один автор, різні роки (Abharyan 2007; 2010), в хронологічному порядку
 • один автор один рік (Kots 2007a; 2007b), в алфавітному порядку в залежності від назви

СПИСОК ЛІТЕРАТУРА

Список використаних джерел і літератури розміщується наприкінці рукопису. Джерела та література в списку не нумерується, натомість а) організовуються в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами; б) у випадку посилання на кілька робіт одного автора, організовуються в хронологічному порядку (за роком публікації, починаючи з найбільш раннього); в) якщо зустрічаються роботи одного автора, опубліковані в один і той самий рік, в бібліографічному списку вони розміщуються в алфавітному порядку, виходячи із назв робіт (до року публікації в такому випадку приєднується мала латинська літера: a, b, c).

Бібліографічний опис робіт, виданих мовами, що не використовують латинський алфавіт, складається з двох частин: оригінальне опис і транслітерація (правила транслітерації див. наприкінці). На англійську мову переводяться тільки назви сучасних академічних періодичних видань (після 1945 р.), які вказуються в квадратних дужках [Journal of Ancient History]. Після транслітерації в круглих дужках вказується мова оригіналу (In Russian) або (In Ukrainian).

Назва книги або періодичного видання, де опублікована стаття, виділяються курсивом. Перед назвою збірника вказується «In:», «У зб.:», «В сб.:». Назва журналу, періодичного видання, збірки вказується курсивом одразу після назви статті, після крапки. Для статей обов’язково вказуються перша та остання сторінки публікації. Назви вітчизняних і зарубіжних журналів наводяться без скорочень, як і назви міст. В кириличному описі назви міст не скорочуються: Київ, Харків, Полтава, Москва, Санкт-Петербург. Видавництва і загальна кількість сторінок у монографії або збірнику праць не вказуються.

Приклади

References / Литература

1. Belousov, A., Saprykin, S. 2013: A Letter of Kledikos from Hermonassa. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 185, 153–160.

Bradley, G. 2014: The Nature of Roman Strategy in Mid-Republican Colonization and Road Building. In: J. Pelgrom, T.D. Stek (eds), Roman Republican Colonization. New Perspectives from Archaeology and Ancient History. Rome, 60–72.

2. Gorelik, M. V. 1985: Shlem iz stanitsy Dakhovskoy. Vestnik drevney istorii [Journal of Ancient History] 2, 94–96. (In Russian).

Горелик, М. В. 1985: Шлем из станицы Даховской. ВДИ 2, 94–96.

3. Hazanov, A. M., Chernenko, E. V. 1979: Chas i monyvy pograbuvannja skifskih kurganiv. Arheologija [Archaeology] 30, 18–26. (In Ukrainian)

Хазанов А. М., Черненко Є. В. 1979: Час і мотиви пограбування скіфських курганів. Археологія 30, 18–26.

4. Hryhorenko, P., Tomak, M. ta Tysiachna, N. 2013: Prykhovuvannia istorychnoi pravdy. 2-he vyd. Kyiv. (In Ukrainian)

Григоренко, П., Томак, М. та Тисячна, Н. 2013: Приховування історичної правди. 2-ге вид. Київ.

5. Polin, S. V., Kubyshev, A. I. 1997: Skifskie kurgany Utlyukskogo mezhdurech'ya [Scythian kurgans of Utljuksky interfluve]. Kiev. (In Russian)

Полин, С. В., Кубышев, А. И. 1997: Скифские курганы Утлюкского междуречья. Киев.

6. Pshenichnaia, T. A. 1984: Russkaia tekhnicheskaia kniga, 1725–1880 gg. Avtoref. diss. ... kand. ist. nauk. Moskva. (In Russian)

Пшеничная, Т. А. 1984: Русская техническая книга, 1725–1880 гг. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Москва.

7. Tjeljegina, K. 2014: Reklamnyj tekst jak forma social'nogo vplyvy. In: Novitnja osvita [Advanced Education] 1, 30–35. Available at: <http://ae.fl.kpi.ua/article/view/29265> [Accessed: 11 February 2016]. (In Ukrainian)

Тєлєгіна, К. 2014: Рекламний текст як форма соціального впливу. Новітня освіта 1, 30–35. Available at: <http://ae.fl.kpi.ua/article/view/29265> [Accessed: 11 February 2016].

8. Zhelezchikov, B. F. 1980: Rannie kochevniki Iuzhnogo Priural'ia v VI v. do n. e. – I v. n. e. Diss. ... kand. ist. nauk. Moskva. (In Russian)

Железчиков, Б. Ф. 1980: Ранние кочевники Южного Приуралья в VI в. до н.э. – I в. н.э. Дисс. ... канд. ист. наук. Москва.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Після списку літератури додається список використаних скорочень в алфавітному порядку. Спочатку подаються скорочення на кирилиці, потім – на латиниці.

РЕЗЮМЕ

До тексту статті додається резюме українською, російською та англійською мовами обсягом не менше 1.800 знаків кожне. Редакція просить авторів використовувати британське правопис англійської мови, а для перевірки написання географічних та історичних назв – Оксфордський словник англійської мови. В резюме обов’язково вказується назва статті, а також прізвище та ініціали імені автора. Автори статті несуть повну відповідальність за грамотність тексту резюме.

ІЛЮСТРАЦІЇ

Кількість ілюстрацій у статті не повинна перевищувати 10, у повідомленні або огляді – 3. Ілюстрації необхідно надсилати окремими файлами у форматах jpeg, jpg, tif або png. Розмір кожного файлу має становити не менше 300 Кбайт. Кожна ілюстрація повинна бути пронумерована. До статті обов’язково додається повний список підписів до ілюстрацій та їх переклад на англійську мову.

Використання ілюстрацій, що належать до музейних фондів, приватних колекцій тощо, можливе лише із зазначенням місця їх зберігання та правовласника. У разі порушення авторського права, всю відповідальність нестимуть автори публікацій!

Якщо ілюстрація належить автору статті, то в кінці її підпису в дужках обов’язково вказується їх авторство, наприклад: (фотографія Бондаренка О. О.). У разі використання запозичених ілюстрацій посилання на джерело обов’язкове!

Мапи. Мапи повинні містити: список умовних позначень (у кутку мапи); назви основних річок; при необхідності — масштаб і покажчик сторін світу. В одній статті необхідно використовувати один шаблон для карти, а написи виконувати одним і тим же шрифтом.

Схеми комплексів, креслення. Вказівка масштабу на схемах є обов’язковою. У тому випадку, якщо схема наводиться у вигляді відсканованого з іншого джерела зображення, цей малюнок повинен бути контрастним та відповідати всім технічним вимогам.

ТЕКСТОВІ ТАБЛИЦІ ТА ДІАГРАМИ

Таблиці та діаграми оформлюються в програмах Microsoft Excel або Microsoft Word. Кожна таблиця або діаграма нумерується і має заголовок. Слово «Таблиця» або «Діаграма» із зазначенням її порядкового номера пишеться в одному ряду з її назвою. Примітки та посилання до таблиці або діаграми наводяться безпосередньо під ними. Діаграми подаються у вигляді зображень у форматах jpeg, jpg, tif або png. Редакція залишає за собою право вносити зміни в оформлення таблиць.