[1]
S. Posokhov and Y. Rachkov, “City and War (Foreword)”, The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: History, no. 62, pp. 9-10, Nov. 2022.