1. Posokhov S., Rachkov Y. City and War (Foreword) // The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: History. 2022. № 62. C. 9-10.