1. Ruchynska O. In memory of Gocha Revazovich Tsetskhladze // The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: History. 2022. № 61. C. 269-275.