POSOKHOV, S.; RACHKOV, Y. City and War (Foreword). The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: History, n. 62, p. 9-10, 25 Nov. 2022.