Ruchynska, O. (2022). In memory of Gocha Revazovich Tsetskhladze. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: History, (61), 269-275. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/21257