(1)
Posokhov, S.; Rachkov, Y. City and War (Foreword). The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: History 2022, 9-10.