(1)
Ruchynska, O. In Memory of Gocha Revazovich Tsetskhladze. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: History 2022, 269-275.