[1]
Posokhov, S. and Rachkov, Y. 2022. City and War (Foreword). The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: History. 62 (Nov. 2022), 9-10.