[1]
Ruchynska, O. 2022. In memory of Gocha Revazovich Tsetskhladze. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: History. 61 (Jun. 2022), 269-275.