Історична славістика та візантиністика у Харківському університеті (середина ХІХ – поч. ХХ ст.): традиції у вивченні та викладанні середньовічної історії південних слов’ян

  • М. Є. Домановська Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: славістика, візантиністика, Харківський університет.

Анотація

У статті з’ясовується питання взаємозв’язку славістики та
візантиністики на прикладі наукових студій та навчальних
курсів викладачів Харківського університету. Визначено причини
активізації слов’янознавчих досліджень впродовж означеного
періоду, проаналізований візантинознавчий доробок харківських
вчених-славістів, акцентовано увагу на тому факті, що одним
із головних джерел зародження харківської університетської
візантиністики були слов’янознавчі студії та навчальні дисципліни
з середньовічної історії південних слов’ян.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

М. Є. Домановська, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Історичний факультет, доцент кафедри нової та новітньої історії

Посилання

1. Ангелов Д. Приносът на Марин Дринов в областта на
византологията / Д. Ангелов // Изследования в чест на Марин
С. Дринов. – София, 1960. – С. 119‑128.
2. Бузескул В. П. Общий очерк научной деятельности Ф. И. Успенского /
В. П. Бузескул // Памяти академика Ф. И. Успенского (1845‑1928). – Л.,
1929. – С. 25‑52.
3. Домановська М. М. С. Дринов про Русь і Візантію як ворогів
Болгарії у Х ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та
аспірантів. Том 25 / НАН України; Інститут української археографії
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 2012. – С. 26‑38.
4. Дринов М. С. Заселение Балканского полуострова славянами /
М. С. Дринов // Чтения в Императорском обществе истории и
древностей российских при Московском университете. – 1872. ‑
№ 4. С. 1‑175.
5. Дринов М. С. Южные славяне и Византия в Х веке / М. С. Дринов. //
Чтения в Императорском обществе истории и древностей
российских при Московском университете. – 1875. – № 3. С. 1‑152.
6. Журавлев В. К. Григорий Андреевич Ильинский / В. К. Ж уравлев. –
М., 1962. – 78 с.
7. Ильинский Г. А. Грамоты болгарских царей / Г. А. Ильинский //
Древности: Труды славянской комиссии Имп. Моск. археологич.
Общества. – М., 1911. – 229 с.
8. Ильинский Г. А. Краткий курс истории южных славян, читанный
в 1908/9 учеб. году в Х. И. У. / Г. А. Ильинский. – Харьков, 1909. –
230 с.
9. Историко-филологический факультет Харьковского университета
за первые сто лет его существования (1805‑1905) / Под
ред. М. Г. Халанского и Д. И. Багалея. – Х., 2007. – 676 с.
10. Копилов С. А. Проблеми історії слов’янських народів в історичній
думці України (остання третина XVII – початок ХХ ст.) /
С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський, 2005. – 464 с.
11. Курбатов Г. Л. История Византии (историография) / Г. Л. Курбатов. –
Л., 1975. – 256 с.
12. Кутузов Б. П. Византийская прелесть / Б. П. Кутузов. – М., 2003. –
137 с.
13. Лавровский П. А. Кирилл и Мефодий как православные
проповедники у западных славян, в связи с современною им
историей церковных несогласий между Востоком и Западом /
П. А. Лавровский. – Харьков, 1863. – 588 с.
14. Лаптева Л. П. Александр Львович Погодин (1872‑1947) как
исследователь истории славян / Л. П. Лаптева // Средневековый
город. Вып. 17. – Саратов, 2006. – С. 166‑184.
15. Лаптева Л. П. История славяноведения в России в ХІХ веке /
Л. П. Лаптева. – М., 2005. – 848 с.
16. Леонтьев К. Н. Византизм и славянство / К. Н. Леонтьев //
Леонтьев К. Н. Поздняя осень России. – М., 2000. – С. 17‑156.
17. Лиман С. И. Идеи в латах: Запад или Восток? Средневековье
в оценках медиевистов Украины (1804 – первая половина
18. 1880-х гг.) / С. И. Лиман. – Х., 2009. – 688 с.
19. Лиман С. И. Влияние Восточного кризиса 1875‑1878 гг. на
тематику исследований по южнославянскому средневековью (На
материалах украинских земель Российской империи) / С. И. Лиман.
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
portal/Soc_Gum/drzb/2009_3/Liman_S.pdf. Доступ: 11.11.2013.
20. Лиман С. И. Харьковская школа Кирилло-Мефодианы // Дриновский
сборник. – Т. 5. – Харьков‑Софія, 2007. – С. 230‑239.
21. Лиман С. И., Страшнюк С. Ю. Харьковский период научно-
педагогической и общественной деятельности Марина Дринова.
Критическое прочтение источников / С. И. Лиман, С. Ю. Страшнюк //
Сборник по случай 170-годишнината от рождението на проф. Марин
Дринов. – София, 2009. – С. 52‑71.
22. Лиман С. І. Петро Олексійович Лавровський як історик-медієвіст:
харківський період науково-педагогічної діяльності (1851‑1869) /
С. І. Лиман // Вісник Харківської державної академії культури. –
Вип. 30. – 2010. – С. 37‑47.
23. Литаврин Г. Г. Василий Григорьевич Васильевский – основатель
Санкт-Петербургского центра византиноведения (1838‑1899) /
Г. Г. Литаврин // Византийский временник. – Т. 55. – 1994. – С. 5‑21.
24. Оболенский Д. Византийское Содружество Наций. Шесть
византийских портретов / Д. Оболенский. – М., 1998. – 655 с.
25. Петросян Ю. А. Русские на берегах Боспора: (Исторические
очерки) / Ю. А. Петросян. – СПб., 1998. – 208 с.
26. Погодин А. Л. История Болгарии / А. Л. Погодин. – СПб., 1910. –
206 с.
27. Погодин А. Л. История Сербии / А. Л. Погодин. – СПб., 1909. –
164 с.
28. Погодин А. Л. Краткий очерк истории славян / А. Л. Погодин. – М.,
1915. – 129 с.
29. Самойленко О. Внесок вчених ніжинської славістичної школи
(кінець ХІХ‑початок ХХ ст.) у дослідження історії південних
слов’ян / О. Самойленко [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchdpu/ist/2008_52/
Samojlenko.pdf. Доступ ‑ 10.11.2013.
30. Самойлов О. Ф., Самойлов Ф. О. Наукова і педагогічна діяльність
професора Ф. І. Успенського в Імператорському Новоросійському
університеті / О. Ф. Самойлов, Ф. О. Самойлов [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/
zif/2005-2008/pub/16/42.pdf. Доступ ‑ 10.11.2013.
31. Славяноведение в дореволюционной России. – М., 1988. – 414 с.
32. Успенский Ф. И. Воспоминания о В. И. Григоровиче /
Ф. И. Успенский // Летопись историко-филологического общества
при Императорском Новороссийском университете. Т. 1. – Одесса,
1890. – С. 15‑52.
33. Успенский Ф. И. Восточный вопрос / Ф. И. Успенский //
Успенский Ф. И. История Византийской империи: Отдел VI.
Комнины; Отдел VII. Расчленение империи; Отдел VIII. Ласкари и
Палеологи. Восточный вопрос / Сост. Л. В. Литвинова. – М., 1997. –
С. 643‑823.
34. Шмит Ф. И. Политика и византиноведение / Ф. И. Шмит //
Сообщения Государственной Академии истории материальной
культуры. – № 7‑8. – 1932. – С. 6‑23.
35. Щербань Т. Фундатор наукового слов’янознавства. До 190-річчя
від дня народження В. І. Григоровича / Т. Щербань // Вісник
Національної Академії наук України. – № 5. – 2005. – С. 63‑69
Опубліковано
2014-12-31
Як цитувати
Домановська, М. (2014). Історична славістика та візантиністика у Харківському університеті (середина ХІХ – поч. ХХ ст.): традиції у вивченні та викладанні середньовічної історії південних слов’ян. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1117). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/428