Bezsonnyi, V., O. Tretyakov, M. Sherstyuk, and A. Nekos. “Thermodynamic Aspects of the Systems Approach in Ecology”. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", no. 57, Dec. 2022, pp. 268-81, doi:10.26565/2410-7360-2022-57-20.