Baiteriakov, O., I. Arsenenko, and L. Donchenko. “Spatial Analysis of the Settlement System of Zaporizhia Region”. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", no. 57, Dec. 2022, pp. 48-67, doi:10.26565/2410-7360-2022-57-05.