Agayar, E. V., A. B. Semerhei-Chumachenko, and S. O. Zubkovych. “Аpplying Prediction Models for Short-Term Hail Forecasting in Southern Ukraine”. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", no. 53, Dec. 2020, pp. 72-82, doi:10.26565/2410-7360-2020-53-05.