Shuraiev, I., Kulaha, T. and Paryshev, O. (2023) “Heavy metals in the bottom sediments of the Sasyk estuary”, Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", (58), pp. 386-399. doi: 10.26565/2410-7360-2023-58-29.