Matveev, A., Pakki, M., Shevchuk, O. and Klevcov, O. (2023) “Jurassic system stratigraphy at the Kamianka village. Part 1. The Kozhulinska formation”, Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", (58), pp. 59-72. doi: 10.26565/2410-7360-2023-58-05.