Krainiukov, O., Miroshnychenko, I., SіabrukO. and Hladkikh, Y. (2022) “Effect of oil contamination on the course of changes in chernozem properties and phytotoxicity”, Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", (57), pp. 296-306. doi: 10.26565/2410-7360-2022-57-22.