Bezsonnyi, V., Tretyakov, O., Sherstyuk, M. and Nekos, A. (2022) “Thermodynamic aspects of the systems approach in ecology”, Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", (57), pp. 268-281. doi: 10.26565/2410-7360-2022-57-20.