Baiteriakov, O., Arsenenko, I. and Donchenko, L. (2022) “Spatial analysis of the settlement system of Zaporizhia region”, Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", (57), pp. 48-67. doi: 10.26565/2410-7360-2022-57-05.