Agayar, E. V., Semerhei-Chumachenko, A. B. and Zubkovych, S. O. (2020) “Аpplying prediction models for short-term hail forecasting in Southern Ukraine”, Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", (53), pp. 72-82. doi: 10.26565/2410-7360-2020-53-05.