1. Shuraiev I., Kulaha T., Paryshev O. Heavy metals in the bottom sediments of the Sasyk estuary // Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology". 2023. № 58. C. 386-399.