1. Konishchuk V., Shumyhai I., Martynenko V. Ecological and hydrochemical analysis of the rivers Drevlianskyi nature reserve (Ukraine) // Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology". 2023. № 58. C. 336-349.