1. Fesyuk V., Moroz I., Fedonyuk M., Melnyk O., Polyanskyi S. Methodology and practical implementation of research of changes in forest coverage of Volyn region using remote sensing // Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology". 2023. № 58. C. 274-289.