1. Goryainov S., Udalov I. Anomalous position of Paleozoic faults of Western Donbas // Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology". 2023. № 58. C. 38-48.