1. Krainiukov O., Miroshnychenko I., SіabrukO., Hladkikh Y. Effect of oil contamination on the course of changes in chernozem properties and phytotoxicity // Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology". 2022. № 57. C. 296-306.