1. Bezsonnyi V., Tretyakov O., Sherstyuk M., Nekos A. Thermodynamic aspects of the systems approach in ecology // Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology". 2022. № 57. C. 268-281.