1. Baiteriakov O., Arsenenko I., Donchenko L. Spatial analysis of the settlement system of Zaporizhia region // Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology". 2022. № 57. C. 48-67.