1. Agayar E.V., Semerhei-Chumachenko A.B., Zubkovych S.O. Аpplying prediction models for short-term hail forecasting in Southern Ukraine // Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology". 2020. № 53. C. 72-82.