Konishchuk, Vasyl, Inna Shumyhai, and Vasyl Martynenko. 2023. “Ecological and Hydrochemical Analysis of the Rivers Drevlianskyi Nature Reserve (Ukraine)”. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", no. 58 (June), 336-49. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2023-58-25.