Lazaruk, Yaroslav. 2023. “Regeneration of Deposits of Hydrocarbon Fields of Ukraine”. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", no. 58 (June), 49-58. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2023-58-04.