Volovyk, Volodymyr, Oleksandr Lavryk, Yuriy Yatsentyuk, and Andrii Maksiytov. 2022. “Polish Ethnocultural Landscape of Podillya: Structure, Use, Protection of Cultural Heritage”. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", no. 57 (December), 68-80. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-57-06.