Agayar, Ellina Viktorovna, Alina Borisovna Semerhei-Chumachenko, and Svitlana Olekcandrivna Zubkovych. 2020. “Аpplying Prediction Models for Short-Term Hail Forecasting in Southern Ukraine”. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", no. 53 (December), 72-82. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2020-53-05.