KONISHCHUK, V.; SHUMYHAI, I.; MARTYNENKO, V. Ecological and hydrochemical analysis of the rivers Drevlianskyi nature reserve (Ukraine). Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", n. 58, p. 336-349, 1 Jun. 2023.