MATVEEV, A.; PAKKI, M.; SHEVCHUK, O.; KLEVCOV, O. Jurassic system stratigraphy at the Kamianka village. Part 1. The Kozhulinska formation. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology", n. 58, p. 59-72, 1 Jun. 2023.